Meslekî Etik Kuralları


MESLEKÎ ETİK KURALLAR

Arşivcilik alanında yürütülen her türlü çalışmaları meslekî prensipler ve yasalar çerçevesinde yerine getirmek,

Meslekî gelişmeleri takip etmek bu hususta öneriler geliştirmek,

Şahıs, devlet ve millet haklarının korunması ve bunları düzenleyen yasalara bağlı kalmak,

Arşiv malzemesine ait her türlü bilgiyi araştırma vasıtalarıyla kullanıma sunmak,

Arşiv malzemesinin bilgi edinmeye sunumunda din, dil, ırk, cinsiyet gibi nedenlerden hiç kimseye ve zümreye ayrım yapmamak bu alandaki kriterlere bağlı kalmak,

Arşiv malzemesinin hizmete sunum önceliği konusunda bireysel taleplerden ziyade kamuoyu ve devletin taleplerini ön plana almak,

Ülke ve dünya arşivlerinin savaş, yangın, sel vb. nedenlerle yok olma ya da yağmalanma gayretlerinin önlenmesine yönelik her türlü tedbir ve faaliyetin içerisinde yer almak.